Hvorfor trenger du en bærekraftsprofil?

Photo by Jeremy Vessey on Unsplash

Alt tyder på at kravene for miljø og utslipp vil bli strengere i tiden som kommer; tiden er inne for å jobbe proaktivt, ikke reaktivt.

I dag finner vi begrepene bærekraft og FNs bærekrafts mål omtalt i visjonen til flere virksomheter. I tillegg til at investorer krever det, kunder forventer det og det ligger krav om det når man søker nye anbud, ligger det mange muligheter, lønnsomhet og konkurransefortrinn i det å jobbe med bærekraft. Blant annet er gevinstene fra grønn vekst-strategier beregnet til cirka 6000 milliarder dollar hvert år frem til 2030.

Men hvordan skal man klare å gripe disse mulighetene? Det holder ikke lenger å bare snakke høyt om visjoner eller hva man gjør; man må kunne bevise hva man gjør og vise at man forbedrer seg. Uten en dokumentert bærekrafts profil kan man gå glipp av de enorme mulighetene som ligger i å jobbe med bærekraft.

Vi kan tydelig se at en ny trend er å tenke mer bærekraftig; vi tenker på levedyktighet, samfunnsansvar og miljø. Samtlige bedrifter vil bli påvirket av dette til en viss grad, om det er i form av strengere krav eller et marked i konstant endring. Tiden er inne for å jobbe proaktivt med bærekraft, om ikke kan du stå i fare for å falle utenfor markedet og miste din «licence to operate». Vi må åpne horisonten og begynne å tenke nytt. Vi må sette spørsmåltegn ved hva vi gjør, og tenke over hva vi kan gjøre for å bli bedre og bidra med for å skape et bedre samfunn. Der det er problemer er det også rom for innovasjon og nye løsninger, men felles for flere virksomheter er at de ikke vet hvor de skal begynne.

Bærekraft på sidelinjen
Tross de enorme gevinstene og mulighetene som ligger i å implementere bærekraft som en del av virksomheten, ligger det flere utfordringer i det å trekke mulighetene ned på bedriftsnivå og begynne å jobbe med bærekraft på alle nivå og på tvers av virksomheten. Forstår ledelsen utfordringene ved å gjøre aktiviteter mer bærekraftige? Må de ansatte endre rutiner, tenke nytt eller jobbe på en helt annen måte? Forstår de ansatte visjonen til bedriften og deres rolle i den?

Intern kommunikasjon er en sentral faktor for å få bærekrafts visjonen innlemmet i alle ledd i virksomheten, og ikke bare som en flytende versjon på ledelses nivå. For å kunne skape en reell bærekrafts profil må bærekraft sees på som en helhetlig kontekst av virksomheten.

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner; økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig. Ved å se på bærekraft på denne måten kan vi se at det omfatter hele virksomheten. Likevel blir bærekraft ofte satt på sidelinjen, som noe man kan jobbe med i ny og ne. Om vi sammen skal kunne få enn bedre fremtid enn det utfordringene vi står ovenfor tilsier, og om skal klare å gripe de mulighetene som dukker opp, har vi ikke råd til å sette bærekraft på sidelinjen, vi må alle ta i et tak.

Manglende kommunikasjon og forståelse mellom bedrifter og/eller avdelinger gjør det vanskelig å jobbe med bærekraft i praksis. Å ha systemer som ikke snakker sammen gjør det vanskelig å få et helhetsbilde av hva som foregår. Det er viktig å forstå det overordnede nivået, samtidig som vi ser prosesser ned i hver kontekst og ledd. På toppen av dette må vi også se på omgivelsene rundt oss; hvem påvirker vi, og hvordan påvirker andre i vår krets omgivelsene sine?

Ved å skape et helhetsbilde og sette bærekrafts målene inn i et system, vil man lettere kunne lokalisere risikoer og muligheter. Man vil også kunne se hvor bærekrafts målene samsvarer med virksomhetens drift.

Hvorfor dokumentere bærekraft?
FNs bærekrafts mål gir en felles global retning for land, næringsliv og samfunn, og gir oss noe å jobbe mot og forholde oss til. Det kan gjerne føles naturlig å plukke ut de bærekrafts målene som er mest relevante for egen drift, men det er her man går glipp av de beste mulighetene. For at en bedrift skal lykkes med bærekraft er de nødt til å tenke utenfor boksen. Om vi for eksempel stiller krav til leverandører om at de må bevise at deres produkter har en sporbar og etisk tidslinje, er det mulig vi kan se at vi berører flere mål enn det vi gjør gjennom egen drift. Vi kan også stille krav og oppfordre andre samarbeidspartnere og kunder til å aktivt jobbe med bærekrafts målene. For å oppnå størst suksess må vi samarbeide og gjøre det mulig for hverandre å kontinuerlig jobbe med samtlige av bærekrafts målene. Dette vil kunne gi økt verdi for egen virksomhet, de ansatte og samfunnet.

Om vi skal henge med på den nye retningen markedet tar må vi kunne vise til at vi er i samsvar med lover, krav og miljøsertifiseringer. Om vi har intern kontroll på hva vi har gjort og hvem som har gjort hva, kan vi enkelt se tilbake på hva som har fungert og ikke. Dette fører også til at vi kan legge frem faktiske bevis som støtter opp under bedriftens bærekrafts profil.

Hvordan jobbe med bærekraft?
En måte å få denne interne kontrollen på er å dokumentere mål, delmål og etterlevelse av disse i et styringssystem. Her kan man knytte mål og delmål opp mot lover, krav, miljøsertifiseringer og FNs bærekrafts mål, samt egne strategier og virksomhetens økosystem.

Økosystemet gir et helhetlig bilde av virksomheten og dens omgivelser, og viser både virksomhetens eget og nettverkets samfunnsansvar. Her kan man få en oversikt over hvem kundene er, hvordan de jobber med bærekraft og hvilke krav de stiller til virksomheten. Ved å ha denne oversikten kan man lettere samarbeide med kunder og sammen skape nye positive og bærekraftige løsninger for virksomhetene og samfunnet for øvrig. Man kan få en oversikt over virksomhetens leverandører, om de innfrir potensielle leverandørkrav innen bærekraft, ansvarlig handel og produksjon. Slike oversikter lar oss enkelt ta de mest miljøvennlige valgene.

Vi har alle en stor rolle å spille dersom vi skal nå FNs 17 bærekrafts mål, men ved å se både kritisk og optimistisk på oss selv og våre omgivelser kan vi være en del av løsningen. Dette innebærer at vi må ta noen valg, både for vår egen og samfunnets del.

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022