Hvordan utnytte potensialet iboende RPA?

Automatisering har kommet for å bli.

Robot Process Automation (RPA) blir stadig mer utbredt. Virksomheter innenfor ulike bransjer og sektorer søker å automatisere arbeidsprosesser og oppgaver - enten helt eller delvis. Mange har imidlertid hatt et ambivalent forhold til automatisering og konsekvensene av dette. Automatisering kan på den ene siden være nøkkelen til bærekraftig forvaltning av stat og organisasjonsliv. På den andre siden har man fryktet at dette vil gi en massiv økning i arbeidsledighet. Aftenposten utfordrer imidlertid denne antakelsen i en artikkel denne uken. Artikkelen påpeker en rekordlav arbeidsledighet i Norge og Europa. Snarere spår man at automatisering vil skape behov for mer arbeidskraft i fremtiden.

Et viktig spørsmål er imidlertid hvordan virksomheter skal hente ut gevinstene ved automatisering. Aftenpostens artikkel peker blant annet på organisasjoners manglende evne til å utnytte teknologiens potensiale. Mulighetene er enorme, men det er samtidig betydelige kostnader knyttet til utvikling og implementering av RPA.  Mange virksomheter er på sin side ukritiske til egen investering. Prosesser og oppgaver automatiseres, uten at man egentlig har tenkt over hvorvidt dette er hensiktsmessig, eller konsekvenser av slike valg. Manglende helhetsforståelse kan resultere i automatisering av oppgaver som egentlig er overflødig eller bortkastet, og som ikke bidrar til verdiskapning. Det er med andre ord ingen selvfølge at automatisering leder til gevinstrealisering.

Nøkkelen til gevinstrealisering

For å hente ut gevinster ved automatisering, må virksomheten aktivt jobbe for dette. Et godt prosessorientert styringssystem utgjør et solid utgangspunkt for slikt arbeid. For det første kan en god prosesstruktur sikre bedre beslutningsgrunnlag. Ved at man har kartlagt prosesser, har man også kartlagt hvordan menneskelige ressurser utnyttes. Dette gir gode forutsetninger for å identifisere flaskehalser samt prosesser og oppgaver som kan forbedres via automatisering.

For det andre må RPA inn i styringssystemet,  og må inngå som elementer i prosessarkitekturen. Det er viktig å huske på at automatisering endrer måten man jobber på. Teknologi eksisterer ikke i et vakuum, da en menneskelig aktør i større eller mindre grad må samhandle med teknologien. Synliggjøring av dette grensesnittet er avgjørende for helhetlig prosessforståelse, kvalitet og sikkerhet.

Mange virksomheter glemmer videre at RPA må forvaltes. RPA har på lik linje med annen teknologi og applikasjoner en livssyklus. RPA må derfor bli en del av applikasjonsarkitekturen, slik at man kan få oversikt over hvordan RPA  støtter ulike forretningsfunksjoner, og hvordan dette grenser mot annen teknologi. Dette er en forutsetning for effektiv kontroll og forvaltning av RPA. Med andre ord vil et prosessorientert styringssystem være nøkkelen til å utnytte potensialet iboende RPA.

Enabling Positive Change

Copyright © Qualisoft 2022